Større tekst

Spørsmål

 - og svar

 

Her finner du noen spørsmål og svar om Bypakke Bodø:

  

Hva har skjedd i Bypakke Bodø så langt?

Vi har f. eks. gjennomført kollektivtrasé i Gamle Riksvei, omlegging av kollektivsystemet, og trafikksikkerhetstiltak rundt en del skoler. Vi har også utbedret sykkeltraséer, som Hestdalen–Sneveien, og har bygget undergang for myke trafikanter ved Hunstadsenteret, der krysset samtidig har fått bedre trafikkavvikling for de kjørende. Det er ny undergang  i Jensvolldalen. Riksveg 80 i Olav V gate, med firefelts veg, større rundkjøringer og undergang for myke trafikanter, er også ferdig. Jernbaneveien er oppgradert med rundkjøring, busslommer og sykkelveg med fortau. Undergangen på rv. 80 Thallekrysset er også åpnet.

 

Nå fortsetter vi med flere trafikksikkerhetstiltak, utbedrer holdeplasser, bygger ferdig tunnelen, vegsystemet og gang- og sykkelvegene.

Når er alt ferdig?
Gjennomføringen vil pågå til ca. 2022. Riksveg 80 med tunnel og nye kryss skal etter planen være ferdig ca. 2019.  

 

Hva skjer med trefeltsvegen når nye rv. 80 åpner?

Det er ikke bestemt ennå.

 

Er det lov til å kreve inn bompenger før alt er ferdig bygget? 

Ja. Stortinget har vedtatt delvis parallellinnkreving i bypakken, og det ble regnet som realistisk å starte innkreving i 2015. Parallellinnkreving er vanlig for bypakker og bomringer rundt byer. Det gir lavere rentekostnader på bompengeselskapets lån enn ved etterskuddsinnkreving - det vil si mindre å betale i bompenger enn hvis vi skulle begynt å betale etter at pakken er utbygd.

Skal det brukes bompenger for å betale for gang- og sykkelstier?

Ja. Mange knytter bompengene til veg og tunnel, men omtrent en tredjedel av midlene i pakken skal brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende. Bompengene bidrar til å finansiere disse også.

 

Vi får blant annet nye eller utbedrede fortau, gangveier, sykkelveier / traséer, underganger, fotgjengeroverganger, holdeplasser og belysning, bussveier, samt utbedring av kryss slik at myke trafikanter kan ferdes sikrere. 

Design: Riktigspor.no | Webløsning: Seria.no